ยังไม่เข้าสู่ระบบ
SKIP

เข้าสู่ระบบ


รับ OTP
เข้าสู่ระบบแบบอื่นๆ

เข้าสู่ระบบผ่านรหัสสมาชิก? เข้าสู่ระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

        บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ RODTANK-SHOP รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ บริษัท ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใช้บริการ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. คำนิยาม

 •         บริษัท หมายถึง บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 •         ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 •         การประมวลผล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
 •         ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 •         ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 •         คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของท่าน เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        2.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
        (1) เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือรับบริการของบริษัท ขั้นตอนการใช้บริการ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลูกค้า การทำสัญญาหรือธุรกรรมกับทางบริษัท
        (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของท่าน เช่น การสำรวจ การสอบถาม การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทและท่าน
        (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของท่าน และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

        2.2 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก โดยเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับบริษัท

        2.3 หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อท่านที่ไม่สามารถทำธุรกรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการบริการจากทางบริษัท และกรณีการเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง ที่เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่ท่านกำหนดจนกว่าท่านจะลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งท่านสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

        บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประกันสังคม เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรเครดิต ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานหรือในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลจากสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เลขทะเบียนรถยนต์ สำเนาโฉนดที่ดิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจ เป็นต้น

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location) โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ถูกค้นหาหรือเข้าชม ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพสแกนใบหน้า (Face Scan / Face Recognition) ข้อมูลศาสนาหรือหมู่เลือดตามที่ปรากฏรวมอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) ข้อมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        4.1 เพื่อใช้ในการติดต่อ การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการของบริษัท
        4.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการให้หรือรับบริการรูปแบบต่างๆ
        4.3 เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และการปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
        4.4 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
        4.5 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
        4.6 เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางเว็บไซต์
        4.7 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท หรือ บริหารจัดการงานด้านบุคคล และบริหารงานด้านธุรการต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์หรือสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น
        4.8 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามความจำเป็นและสมควร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
        หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        5.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26
        5.2 บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทำงานร่วมกับบริษัท เช่น บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่างๆ บริษัทผลิตสื่อและโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเซิร์ชเอ็นจิน หน่วยงานตรวจสอบเครดิต ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ บริษัทที่ให้การบริการด้านการประกันภัย หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคห้า
        6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง
        6.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง
        6.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
        6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
        6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง
        6.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 35 และ 36
        6.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีทีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่านและอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องหรือต่อสู้คดีตามกฎหมาย

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีแนวปฏิบัติภายในบริษัทเพื่อกำหนดบุคคลและสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระนั้น แม้บริษัทจะพยายามอย่างยิ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการบุคคลอย่างเต็มที่ แต่ความเป็นจริงย่อมไม่มีระบบใดที่จะสามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน บริษัทจึงขอให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท

9. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ดังนี้

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

อีเมล kcm.dev2@gmail.com

เว็บไซต์ kcm@kcmetalsheet.com

หมายเลขโทรศัพท์ 043 306 999

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีม Programmer

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

อีเมล kcm.dev2@gmail.com

   ยอมรับนโบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

        บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ RODTANK-SHOP รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ บริษัท ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใช้บริการ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. คำนิยาม

 •         บริษัท หมายถึง บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 •         ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 •         การประมวลผล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
 •         ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 •         ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 •         คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของท่าน เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        2.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
        (1) เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือรับบริการของบริษัท ขั้นตอนการใช้บริการ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลูกค้า การทำสัญญาหรือธุรกรรมกับทางบริษัท
        (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของท่าน เช่น การสำรวจ การสอบถาม การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทและท่าน
        (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของท่าน และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

        2.2 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก โดยเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับบริษัท

        2.3 หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อท่านที่ไม่สามารถทำธุรกรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการบริการจากทางบริษัท และกรณีการเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง ที่เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่ท่านกำหนดจนกว่าท่านจะลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งท่านสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

        บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประกันสังคม เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรเครดิต ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานหรือในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลจากสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เลขทะเบียนรถยนต์ สำเนาโฉนดที่ดิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจ เป็นต้น

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location) โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ถูกค้นหาหรือเข้าชม ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพสแกนใบหน้า (Face Scan / Face Recognition) ข้อมูลศาสนาหรือหมู่เลือดตามที่ปรากฏรวมอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) ข้อมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        4.1 เพื่อใช้ในการติดต่อ การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการของบริษัท
        4.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการให้หรือรับบริการรูปแบบต่างๆ
        4.3 เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และการปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
        4.4 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
        4.5 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
        4.6 เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการทางเว็บไซต์
        4.7 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท หรือ บริหารจัดการงานด้านบุคคล และบริหารงานด้านธุรการต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์หรือสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น
        4.8 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามความจำเป็นและสมควร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
        หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        5.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26
        5.2 บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทำงานร่วมกับบริษัท เช่น บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่างๆ บริษัทผลิตสื่อและโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเซิร์ชเอ็นจิน หน่วยงานตรวจสอบเครดิต ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ บริษัทที่ให้การบริการด้านการประกันภัย หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคห้า
        6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง
        6.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง
        6.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
        6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง
        6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุดังที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง
        6.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 35 และ 36
        6.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีทีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่านและอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องหรือต่อสู้คดีตามกฎหมาย

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีแนวปฏิบัติภายในบริษัทเพื่อกำหนดบุคคลและสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระนั้น แม้บริษัทจะพยายามอย่างยิ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการบุคคลอย่างเต็มที่ แต่ความเป็นจริงย่อมไม่มีระบบใดที่จะสามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน บริษัทจึงขอให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท

9. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ ดังนี้

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

อีเมล kcm.dev2@gmail.com

เว็บไซต์ kcm@kcmetalsheet.com

หมายเลขโทรศัพท์ 043 306 999

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีม Programmer

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

อีเมล kcm.dev2@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed accumsan metus vitae purus tempor, vel sollicitudin nulla aliquam. Morbi tincidunt tellus nec nibh faucibus porttitor.